ÉPÍTŐMŰVÉSZETI SPECIALIZÁCIÓ

Em Specializacio Plakat A2 220613 Web Header

A 2022 őszén induló Építőművészeti Specializáció három tanszékének közös felhívása a specializáció koncepciójáról, struktúrájáról és az őszi tervezési és kötelezően választható kurzusokról.

2022. június 13.
Em Specializacio Plakat A2 220613 Web Header

KÜLDETÉSNYILATKOZAT

Az Építomuvészeti Specializációt alkotó tanszékek az Építészmérnöki Kar nagy hagyományú, iskolateremtő tervezési tanszékei, amelyek mindenkori soraikba és tanítványaik közé számos hazai és nemzetközi szinten elismert építészt sorolhatnak. Az erős, egyéni arcéllel rendelkező szellemi műhelyek és stúdióik közös és egyirányú elkötelezettséggel, de más-más felfogásban és eltérő megközelítésekkel képviselik az építészeti tervezés kulturális beágyazottságú, művészeti indíttatású, integratív, a valós építésztervezői-alkotói létformára jellemző karakterét.

KOMPETENCIÁK

A specializáció tervezési és kötelezően választható építészeti kurzusainak oktatói gyakorló építészek, akik a mai magyar kortárs építészet hazai és nemzetközi díjakkal elismert, megvalósult, jelentős alkotásainak létrehozásában vettek részt felelős építész tervezőként. Ezért a specializáció fókusza az ezekből az építészeti munkákból származó, azok mögött rejlő kulturális és művészeti háttér, összefüggésrendszer és egyéni alkotói látásmódok felmutatása.

A specializáció lényegesen több, mint a korábbi képzés általános tervezési specializációja: a hely, a táji, települési kontextus megismerése, az építészet szellemi kapcsolatrendszerének feltérképezése, az épített és kulturális örökség, a határterületekkel való összefüggések feltárása, építészet és belsőépítészet szoros és természetes összefüggésrendszere, a részletek kidolgozottságának fontossága, a társadalmi felelősségvállalás és fenntartható, felelős szemlélet egyenrangú, együtt elsajátítandó tudásterületekként vannak jelen a specializáció valamennyi kurzusán.

STÚDIÓRENDSZER

A specializációban részt vevő három tanszék 3x3 olyan tematikus stúdiót működtet, amelyek a hallgatók számára karakteresen különböző megközelítéseket, témákat, szemléletmódokat és programokat jelenítenek meg. Valamennyi tervezési és kötelezően választható tárgyat e stúdiók szervezik és oktatják.

A tanszékek egyenként 6-6-6, szemeszterenként 3-3-3, a másodévtől kezdve felvehető kötelezően választható tantárgyak rendszerét kínálják a hallgatóknak. A kötelezően választható tantárgyak egyrészt erősítik az egyes tanszékek és stúdióik szemléletét, felfogását, másrészt egyenként vagy tematikáikba integráltan mutatják fel a hallgatóknak az építőművészeti, széles értelemben vett kulturális beágyazottságú alkotói magatartáshoz szükséges képességeket, tudásterületeket és módszereket is. A hallgatók megtapasztalhatják a képzőművészet, az iparművészet, a modellezés, a tárgyalkotás, a természeti-, valamint az épített táj és az építészet szerteágazó kapcsolatrendszerének fontosságát, kipróbálhatják magukat kis léptékű efemer installációk, krízis helyzetekre adott megoldások tervezésében és megvalósításában csakúgy, mint nemzetközi workshopokon és határon túli tervezési feladatokban. A kötelezően választható blokk tekintetében a specializáció elvégzéséhez szükséges feltétel, hogy tartalmazzon legalább 1-1 elvégzett tantárgyat mindhárom specializációt alapító tanszékről.

KIKET VÁRUNK?

A magukat elsősorban tervező építészként elképzelőket, akik számára örömöt jelentett az egyes tervezési kurzusok, vagy azok közül a legtöbb elvégzése, és akik nyitottak az építészet felelős alkotói gyakorlásához szükséges ismeretek, kompetenciák és közös gondolkodás iránt.

FELVÉTEL és JELENTKEZÉSEK

A minden kari specializációra érvényes felvételi minimumkövetelményekhez képest az Építőművészeti Specializációra jelentkezőktől előre meghatározott formátumú portfolió benyújtását is kérjük, amely a specializációra való felvétel alapját képezi (maximum 12 oldalnyi, összefűzött pdf-dokumentumot, amelyben elsősorban a tervezési tárgyak eredményeinek a jelentkező számára meghatározó bemutatását kérjük). A portfóliókat a három tanszék tanszékvezetője közösen értékeli, és döntenek a felvételre való alkalmasságról.

A portfólió leadásával egyidejűleg a hallgatóknak meg kell jelölniük, hogy a 7. féléves Specializációs tervezési tárgyat (és a vele azonos tanszéken felveendő Specializációs kiegészítő tantárgyat) 1., 2. és 3. helyen milyen preferenciasorrend alapján szeretnék felvenni. E kurzusok esetében a három tanszék egyike se vállal a specializációra jelentkezők teljes létszámának 10%-ánál nagyobb különbségű hallgatói létszámot egymáshoz képest, a minőségi és elmélyült műhelymunka biztosítása érdekében.

A Komplex- és Diplomatervezés kurzusok esetén szabad, kizárólag a hallgatói jelentkezés és a tanszékek, konzulensek fogadókészségétől, kapacitásától függő jelentkezést teszünk lehetővé a specializációban részt vevő tanszékek és stúdióik között a hallgatók számára.

Nagy Márton DLA tanszékvezető egyetemi docens

Szabó Levente DLA tanszékvezető egyetemi tanár

Vasáros Zsolt DLA tanszékvezető egyetemi tanár

specializációfelelősök